ಮಂಗಳವಾರ, ಮೇ 24

ಸತ್ತು - ಬದುಕಿ

ಭಾವ ತೀವ್ರತೆಯಲ್ಲೊಮ್ಮೆ
ಬರೆದಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಹರಿದಿದ್ದೆ-
"ನೀ ಸಾಯಬೇಕು
ನನ್ನವ್ವಾ....
ನೀ ಸತ್ತ ಮರುಕ್ಷಣ
ನಾ ಹೆಣವಾಗಬೇಕು!"
ನೀನೂ ಹೆಣವಾದೆ;
ನಾನೂ ಹೆಣವಾದೆ-
ನೀ ಸತ್ತು - ನಾ ಬದುಕಿ!