ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 11

ಗ್ರಹಚಾರ

ಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ
ಹೊರಟಿದ್ದೆ,
ಅಡ್ಡ ದಾಟಿದ್ದವು
ನಾಲ್ಕೈದು ಬೆಕ್ಕುಗಳು;
ಏನು ಕಾದಿದೆಯೋ,
ಗ್ರಹಚಾರ -
ಬೆಕ್ಕುಗಳಿಗೆ!
****

ಸತ್ತು
ಬದುಕಿದೆ!
ಛೇ, ಒಂದೊಮ್ಮೆ
ಪೂರಾ ಸತ್ತಿದ್ದರೇ....
ಎಷ್ಟೊಂದು
ಬದುಕು
ಮಿಸ್ಸಾಗೋಗ್ತಿತ್ತು!

****
ಬದುಕಲೇ
ಬೇಕಂತಿತ್ತು
ಜೀವ -
ಸತ್ತೇ
ಹೋದಂಗಿತ್ತು
ಭಾವ.....
****

ನಾ
ಬರೆದೆ;
ಬರಿದೆ-
ಎಲ್ಲಾ
ಬರಿದು!