ಮಂಗಳವಾರ, ಜನವರಿ 6

ಒಂದೇ ಒಂದು ಹನಿ

ಬದುಕು

ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊ ಎಂದರು -

ನಾನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋದೆ;

ಬದುಕು ನನ್ನಿಂದ

ಬಿಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಹೋಯಿತು!