ಮಂಗಳವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 26

ನಲ್ಲ?!

ನಾ
ನಿನ್ನ
ನಲ್ಲ
ಅಂದಿದ್ದ
ಅವನು
ನಲ್ಲನೇ?
ನಾನಲ್ಲವೇ
ಅಲ್ಲ
ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ!

ಶನಿವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 23

ಗುರುವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 7

ಭಾವ - ಬಾಳ - ಯಾನ

ನೀನಂದೆ ಪದ್ಯ ಬರೆಯೇ
ನಾನಂದೆ ಅದೆನಗೆ ನಿಲುಕಲ್ಲ
ನಾ ಬರೆಯಲಿಲ್ಲ - ನೀ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ
ನೀ ದೂರಿ ನಾ ಹಾರಿ
ನೀ ಏತಿ ನಾ ಪ್ರೇತಿ
ಬರೆದೆ, ನಾ ಬರೆದೇ ಬರೆದೇ
ಆಗಷ್ಟೆ ಸಂಸಾರದ ಸರಿಗಮ
ಪರಿಣಯದಾರಂಭಕೆ
ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಮೇಳವಿರಲಿಲ್ಲ
ಪ್ರಣಯದ ಪರಿಯಲ್ಲಿದರಿಯಲಿಲ್ಲ
ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗಿತು ಶರೀರ ಮಾಗಿತು
ಶಾರೀರ ಬೆರೆಯಿತು
ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಮೇಳವಾಯಿತು
ರಾಗಕ್ಕೂ ತಾಳಕ್ಕೂ ಶೃತಿ ಸೇರಿತು
ಸಮಯ ಜಾರಿತು ವರ್ಷಗಳು ಪೇರಿತು
ಎಲ್ಲೋಯಿತೋ ಆ ಗೌಜಿ ಗಿಜಿಗಿಜಿ
ಆ ಗದ್ದಲ ಆ ವಿಜೃಂಭಣೆ
ಎಲ್ಲ ಈಗ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ
ನನಗೆ ನೀನು ನಿನಗೆ ನಾನು
ಅದೇ ರಾಗ ಅದೇ ತಾಳ
ನಮ್ಮೊಳಗೀಗ ಅದೆಂಥಾ ಪ್ರೀತಿ
ಜವರಾಯಗೂ ನಮ್ಮೆಡೆಗೆ
ದಿಟ್ಟಿಸಲು ಭೀತಿ
ಎಷ್ಟು ದೂರವೋ ಸಾಗೋಣ ಹಾಡೋಣ
ಶೃತಿ ತಪ್ಪುವ ಭೀತಿಯಂತೂ
ಈಗಿಲ್ಲವಲ್ಲ ನನ್ನ ನಲ್ಲಾ

(ಚಿತ್ರ ಯಾರದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿತ್ತೆಂದೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಿತ್ರ ಮಂಜು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕವಿತೆ ಬರಿ ಎಂದಾಗ ತಿಣುಕಿ ತಿಣುಕಿ ಬರೆದದ್ದು)