ಬುಧವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 11

ಅಡುಗೆ


 ಅಡುಗೆ

    ಅಡುಗೆ ಕಲಿ ಕಲೀ ಕಲೀ....
ಒತ್ತಡ ತಾಳದೆ
ಅಡುಗೆ ಕಲಿತೆ;
ಮಿಕ್ಕವರದನ್ನು
ತಿನ್ನಲು 
ಕಲಿಯಲೇ ಇಲ್ಲ!