ಶುಕ್ರವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 26

ನಿಮ್ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ ಇದು.....?


ಇದು ನನ್ನ ಇನ್‌ಬಾಕ್ಸಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವವರಿಗೆಲ್ಲ ಮರು ಕಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಲಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಾಳಜಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ನಕಲಿಸಿ ಇಲ್ಲಿರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೂ ಬಂದಿರಬಹುದೇನೋ.... ಇರಲಿ, ಯಾರಿಗಾದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾದರೂ ಆಗಬಹುದು!!!
Good one. Don't miss ...... 
Did You Know? 
... DRINK WATER IN EMPTY STOMACH
It is popular in Japan today to drink water immediately after waking up every morning. Furthermore, scientific tests have proven its value. We publish below a description of use of water for our readers. For old and serious diseases as well as modern illnesses the water treatment had been found successful by a Japanese medical society as a 100% cure for the following diseases:
Headache, body ache, heart system, arthritis, fast heart beat, epilepsy, excess fatness, bronchitis asthma, TB, meningitis, kidney and urine diseases, vomiting, gastritis, diarrhea, piles, diabetes, constipation, all eye diseases, womb, cancer and menstrual disorders, ear nose and throat diseases.


METHOD OF TREATMENT

1. As you wake up in the morning before brushing teeth, drink 4 x 160ml glasses of water .....interesting

2. Brush and clean the mouth but do not eat or drink anything for 45 minutes

3. After 45 minutes you may eat and drink as normal.

4. After 15 minutes of breakfast, lunch and dinner do not eat or drink anything for 2 hours

5. Those who are old or sick and are unable to drink 4 glasses of water at the beginning may commence by taking little water and gradually increase it to 4 glasses per day.

6. The above method of treatment will cure diseases of the sick and others can enjoy a healthy life.

The following list gives the number of days of treatment required to cure/control/reduce main diseases:

1. High Blood Pressure - 30 days

2. Gastric - 10 days

3. Diabetes - 30 days

4. Constipation - 10 days

5. Cancer - 180 days

6. TB - 90 days

7. Arthritis patients should follow the above treatment only for 3 days in the 1st week, and from 2nd week onwards - daily.

This treatment method has no side effects, however at the commencement of treatment you may have to urinate a few times.

It is better if we continue this and make this procedure as a routine work in our life.

Drink Water and Stay healthy and Active.

This makes sense .. The Chinese and Japanese drink hot tea with their meals ..not cold water. Maybe it is time we adopt their drinking habit while eating!!! Nothing to lose, everything to gain...

For those who like to drink cold water, this article is applicable to you.

It is nice to have a cup of cold drink after a meal. However, the cold water will solidify the oily stuff that you have just consumed. It will slow down the digestion.
Once this 'sludge' reacts with the acid, it will break down and be absorbed by the intestine faster than the solid food. It will line the intestine. Very soon, this will turn into fats and lead to cancer. It is best to drink hot soup or warm water after a meal.

A serious note about heart attacks: Women should know that not every heart attack symptom is going to be the left arm hurting.
Be aware of intense pain in the jaw line.

You may never have the first chest pain during the course of a heart attack.

Nausea and intense sweating are also common symptoms! .

60% of people who have a heart attack while they are asleep do not wake up.

Pain in the jaw can wake you from a sound sleep. Let's be careful and be aware. The more we know, the better chance we could survive...

A cardiologist says if everyone who gets this mail sends it to everyone they know, you can be sure that we'll save at least one life.
 

HEALTHY JUICES 


Carrot + Ginger + Apple  - 
Boost and cleanse our system. 


Apple + Cucumber + Celery -   
Prevent cancer, reduce cholesterol, and eliminate stomach upset and headache.   


Tomato + Carrot + Apple - 
Improve skin complexion and eliminate bad breath.   


Bitter gourd + Apple + Milk 
-   Avoid bad breath and reduce internal body heat.  


Orange  + Ginger + Cucumber - Improve Skin texture and moisture and reduce! body heat.   


Pineapple + Apple + Watermelon - 
To dispel excess salts, nourish the bladder and kidney.   


Apple + Cucumber + Kiwi - 
To improve skin complexion.   


Pear & Banana 
-   regulates sugar content.   


Carrot + Apple + Pear + Mango - 
Clear body heat, counteracts toxicity, decreased blood pressure and fight oxidization .   


Honeydew + Grape + Watermelon + Milk 
Rich in vitamin C + Vitamin B2 that increase cell activity and strengthen body immunity.   


Papa ya + Pineapple + Milk - 
Rich in vitamin C, E, Iron. Improve skin complexion and metabolism.   


Banana + Pineapple + Milk 
Rich in vitamin with nutritious and prevent constipation 


 
Blood type and Rh
How many people have it?
O +
40 %
O -
7 %
A +
34 %
A -
6 %
B +
8 %
B -
1 %
AB +
3 %
AB -
1 %


Does Your Blood Type Reveal Your Personality?
 
 
According to a Japanese institute that does research on blood types, there are certain personality traits that seem to match up with certain blood types. How do you rate?
TYPE O
You want to be a leader, and when you see something you want, you keep striving until you achieve your goal. You are a trend-setter, loyal, passionate, and self-confident. Your weaknesses include vanity and jealously and a tendency to be too competitive.
TYPE A
You like harmony, peace and organization. You work well with others, and are sensitive, patient and affectionate. Among your weaknesses are stubbornness and an inability to relax.
TYPE B
You're a rugged individualist, who's straightforward and likes to do things your own way. Creative and flexible, you adapt easily to any situation. But your insistence on being independent can sometimes go too far and become a weakness.
TYPE AB
Cool and controlled, you're generally well liked and always put people at ease. You're a natural entertainer who's tactful and fair. But you're standoffish, blunt, and have difficulty making decisions.
 
 
MOST IMPORTANT INFO NOW: ANIKANDAN,
You Can Receive
If Your Type Is
O-
O+
B-
B+
A-
A+
AB-
AB+
AB+
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
AB-
YES

YES

YES
YES


A+
YES
YES


YES
YES


A-
YESYESB+
YES
YES
YES
YES
B-
YES

YES

O+
YES
YES


O-
YES 
 
KNOW ABOUT THE BENEFITS OF HAVING FRUITS AND VEGETABLES REGARDS
Fruit
Benefit
Benefit
Benefit
Benefit
Benefit

apples
Protects your heart
prevents constipation
Blocks diarrhea
Improves lung capacity
Cushions joints

apricots
Combats cancer
Controls blood pressure
Saves your eyesight
Shields against Alzheimer's
Slows aging process

artichokes
Aids digestion
Lowers cholesterol
Protects your heart
Stabilizes blood sugar
Guards against liver disease

avocados
Battles diabetes
Lowers cholesterol
Helps stops strokes
Controls blood pressure
Smoothes skin

bananas
Protects your heart
Quiets a cough
Strengthens bones
Controls blood pressure
Blocks diarrhea

beans
Prevents constipation
Helps hemorrhoids
Lowers cholesterol
Combats cancer
Stabilizes blood sugar

beets
Controls blood pressure
Combats cancer
Strengthens bones
Protects your heart
Aids weight loss

blueberries
Combats cancer
Protects your heart
Stabilizes blood sugar
Boosts memory
Prevents constipation

broccoli
Strengthens bones
Saves eyesight
Combats cancer
Protects your heart
Controls blood pressure

cabbage
Combats cancer
Prevents constipation
Promotes weight loss
Protects your heart
Helps hemorrhoids

cantaloupe
Saves eyesight
Controls blood pressure
Lowers cholesterol
Combats cancer
Supports immune system