ಭಾನುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6

ಪಕ್ಕದ್ಮನೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಕೂಗಿದಾಗ.....

ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಹೊಸ ಗಾದೆ....ಪಕ್ಕದ್ಮನೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಕೂಗಿದಾಗ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ!

ಒಂಚೂರು ಅನುಭವವೂ ಸೇರಿದೆ !