ಮಂಗಳವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 26

ನಲ್ಲ?!

ನಾ
ನಿನ್ನ
ನಲ್ಲ
ಅಂದಿದ್ದ
ಅವನು
ನಲ್ಲನೇ?
ನಾನಲ್ಲವೇ
ಅಲ್ಲ
ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ!

3 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು: