ಸೋಮವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 31

ರೈಡ್ ಗಿಯ್ಡ್ ಏನಾದರೂ ಆದೀತಾಂತ?

ಇಷ್ಟೂ ಈರುಳ್ಳಿ ಒಮ್ಮೆಗೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಭಯ. ರೈಡ್ ಗಿಯ್ಡ್ ಏನಾದರೂ ಆದೀತಾಂತ?

2 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು: